Förstahandsvalet vid systembehandling av svårt kroniskt handeksem

RIKTLINJER FRÅN SSDV i januari 2022 tydliggör att alitretinoin är förstahandsval vid behandling av svårt handeksem hos vuxna som inte svarat tillräckligt på lokalbehandling eller behandling med ultraviolett ljus.

Alitretinoin Orifarm (alitretinoin)

Mjuk kapsel 10 mg och 30 mg

Indikationer

Alitretinoin Orifarm är indicerat för behandling av svårt kroniskt handeksem hos vuxna som inte svarar på behandling med starka topikala kortikosteroider.

Varningar och försiktighet

Alitretinoin Orifarm är en kraftfull human teratogen som leder till en hög frekvens av allvarliga och livshotande fosterskador. Alitretinoin Orifarm är strikt kontraindicerat för gravida kvinnor, ammande kvinnor samt kvinnor i fertil ålder om inte alla villkor i det graviditetsförebyggande programmet är uppfyllda (klicka här för mer information).

Förpackningsinformation

Alitretinoin Orifarm 10 mg, mjuk kapsel. 30 styck blister. Varunummer 496993. Inom förmån.
Alitretinoin Orifarm 30 mg, mjuk kapsel. 30 styck blister. Varunummer 396227. Inom förmån.

> Läs mer på FASS

Om svårt handeksem

Varje år drabbas cirka 10 % av den vuxna befolkningen i yrkesverksam ålder av handeksem.1-4 Prevalensen är högre hos unga vuxna och är avtagande med stigande ålder.1, 5-7 Kvinnor drabbas i större utsträckning av sjukdomen jämfört med män, dock avtar denna skillnad med åldern.1, 7

Man har genom studier kunnat påvisa att medelsvårt till svårt handeksem ger lika stor livskvalitetspåverkan som andra kroniska sjukdomar, till exempel psoriasis, astma och typ 2-diabetes.8, 9 Förutom uppenbar funktionsinskränkning och nedsatt arbetsförmåga, ger handeksem även upphov till negativ emotionell påverkan och sömnstörningar.1, 10-12

Beställa material

Önskar du ladda ned utbildningsmaterial för patient och vårdpersonal rörande Alitretinoin Orifarm? Som vårdpersonal kan du beställa produktspecifikt material via www.orifarmonline.se

FAQ

Handeksem som inte läkt ut eller förbättrats på 6 veckor med adekvat medicinsk behandling eller där handeksemet recidiverar, rekommenderas att utredas enligt de uppdaterade riktlinjer som SSDV presenterar.

Behandlingstrappa anpassad efter SSDV:s riktlinjer för handläggning och behandling av handeksem.16

Behandlingstrappan ovan anger principerna för behandling av handeksem. SSDV:s riktlinjer från 2022 tydliggör att alitretinoin är förstahandsval vid behandling av svårt handeksem hos vuxna som inte svarat tillräckligt på lokalbehandling med starka glukokortikoider eller behandling med ultraviolett ljus. Enligt riktlinjerna bör systembehandling övervägas redan efter två månaders behandling, om behandlingseffekten varit begränsad. 16

Alitretinoin har det bästa vetenskapliga underlaget för systembehandling av svårt handeksem hos vuxna.13
I placebokontrollerade studier och utifrån klinisk erfarenhet har man kunnat bekräfta att nära hälften av de som behandlas med alitretinoin uppnår läkning eller nästan läkning. Därutöver får ytterligare 20-30 % av alitretinoinbehandlade patienter en måttlig effekt av behandlingen, vilket kan vara betydelsefullt för de med svåra besvär.14,15

Alitretinoin Orifarm kan förskrivas till kvinnor i fertil ålder, enbart om alla villkor i det gravitetsförebyggande programmet är uppfyllda. Läkemedlet får inte användas under en graviditet och ska vara utsatt minst en månad före konception.17 Den teratogena effekten kvarstår tills alitretinoin har eliminerats helt, vilket sker inom en månad efter avslutad behandling. Förskrivaren måste säkerställa att negativa graviditetstestresultat har erhållits före, under och en månad efter avslutad behandling. Graviditetstesternas datum och resultat ska dokumenteras. Läs mer om detta här.

Alitretinoin Orifarm ska endast förskrivas av dermatologer eller läkare med erfarenhet av användning av systemiska retinoider, samt är fullt införstådd med riskerna med alitretioninbehandling och övervakningskraven. Recept på Alitretinoin Orifarm till kvinnor i fertil ålder ska begränsas till 30 dagars behandling och fortsatt behandling ska kräva ett nytt recept. Mer information finns här.

Referenser

 1. Stenberg B, Meding B, Svensson A. Dermatology in public health--a model for surveillance of common skin diseases. Scand J Public Health 2010;38:368-74
 2. Bingefors K, Lindberg M, Isacson D. Quality of life, use of topical medications and socioeconomic data in hand eczema: a Swedish nationwide survey. Acta Derm Venereol 2011;91:452-58.
 3. Quaade AS, Simonsen AB, Halling AS, Thyssen JP, Johansen JD. Prevalence, incidence, and severity of hand eczema in the general population - A systematic review and metaanalysis. Contact Dermatitis 2021;84:361-74
 4. Lindberg M, Isacson D, Bingefors K. Self-reported skin diseases, quality of life and medication use: a nationwide pharmaco-epidemiological survey in Sweden. Acta Derm Venereol 2014;94:188-91.
 5. Johannisson A, Ponten A, Svensson A. Prevalence, incidence and predictive factors for hand eczema in young adults - a follow-up study. BMC Dermatol 2013;13:14.
 6. Drewitz KP, Stark KJ, Zimmermann ME, Heid IM, Apfelbacher CJ. Frequency of hand eczema in the elderly - cross-sectional findings from the German AugUR study. Contact Dermatitis 2021;85:489-93.
 7. Meding B, Jarvholm B. Incidence of hand eczema-a population-based retrospective study. J Invest Dermatol 2004;122:873-7.
 8. Moberg C, Alderling M, Meding B. Hand eczema and quality of life: a population-based study. Br J Dermatol. 2009;161:397-403.
 9. Capucci S, Hahn-Pedersen J, Vilsbøll A, Kragh N. Impact of atopic dermatitis and chronic hand eczema on quality of life compared with other chronic diseases. Dermatitis 2020;31:178-84
 10. Wallenhammar LM, Nyfjall M, Lindberg M, Meding B. Health-related quality of life and hand eczema--a comparison of two instruments, including factor analysis. J Invest Dermatol 2004;122:1381-9.
 11. Marron SE, Tomas-Aragones L, Navarro-Lopez J, Gieler U, Kupfer J, Dalgard FJ, et al. The psychosocial burden of hand eczema: Data from a European dermatological multicentre study. Contact Dermatitis. 2018;78:406-12.
 12. Meding B, Wrangsjo K, Jarvholm B. Fifteen-year follow-up of hand eczema: persistence and consequences. Br J Dermatol. 2005;152:975-80.
 13. Christoffers W, Coenraads P-J, Svensson Å, Diepgen T, Dickinson-Blok J et al. Interventions for hans eczema. Cochrane Database Syst Rev. 2019;4:CD004055
 14. Blair H, Scott L. Alitretinoin: A review in severe chronic hand eczema. Drugs 2016:76;1271-1279.
 15. Morris M, Schifano L, Fong R, Graff O. Safety of alitretinoin for severe refractory chronic hand eczema: Clinical studies and postmarketing surveillance. J Dermatolog Treat 2016; 27:54-8
 16. SSDV:s riktlinjer för handläggning och behandling av handeksem. (2022). https://ssdv.se/images/ Handlaggning_och_behandling_av_handeksem_ v220125.pdf
 17. Alitretinoin Orifarm - FASS Vårdpersonal. (2022). https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20190301000107

ALITRETINOIN ORIFARM (alitretinoin) 10 mg & 30 mg mjuka kapslar. Övriga dermatologiska medel. Rx (F). Indikation: Behandling av svårt kroniskt handeksem hos vuxna som inte svarar på behandling med starka topikala kortikosteroider. Alitretinoin Orifarm ska endast förskrivas av dermatologer eller läkare med erfarenhet av användning av systemiska retinoider, samt är fullt införstådd med riskerna med alitretioninbehandling och övervakningskraven. Graviditet är en absolut kontraindikation för behandling. Kontraindicerat för kvinnor i fertil ålder om inte alla villkor i det graviditetsförebyggande programmet är uppfyllda. Övriga kontraindikationer: amning, leverinsufficiens, svårt nedsatt njurfunktion, okontrollerad hyperkolesterolemi, okontrollerad hypertriglyceridemi, okontrollerad hypotyreos, hypervitaminos A, överkänslighet mot den aktiva substansen, andra retinoider eller övriga ingående hjälpämnen (i synnerhet vid allergier mot jordnötter eller soja) och samtidig behandling med tetracykliner. Varningar & försiktighet: Innehåller sojabönsolja. Graviditet och amning: Alitretinoin Orifarm är en kraftfull human teratogen som leder till en hög frekvens av allvarliga och livshotande fosterskador. ATC-kod: D11AH04. Datum för senaste översyn av SPC: 2020-04-15. För mer info se fass.se. Kontakt: Orifarm Generics AB, info@orifarm.com, www.orifarm.com.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar gällande Alitretinoin Orifarm är du välkommen att kontakta oss via nedanstående uppgifter.

info@orifarm.com
+46 40 680 02 60
Ingmar Bergmans gata 2, 114 34 Stockholm